Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Bedrijfsinformatie.

M.B.C. Station Witmarsum
Dijkstraat 33-35
8801 LS Franeker
KvK 50684000
BTW Nr: NL001216105B26
Bank: NL76INGB0005023155.

Artikel 1. Algemeen.

M.B.C. Station Witmarsum houdt zich bezig met de in- en verkoop van modelspoor artikelen en aanverwante materialen via de winkel in Witmarsum alsmede op Internet en beurzen. M.B.C. Station Witmarsum is naast dealer van vele gerenommeerde merken ook actief op de occasion markt

Artikel 2. Definities.

In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen "voorwaarden" wordt verstaan onder:
- Wederpartij: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met M.B.C. Station Witmarsum in contact treedt over het totstandkomen van een overeenkomst.
- Overeenkomst: Alle handelingen die tussen M.B.C. Station Witmarsum en wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
- Artikelen: Alle materialen door M.B.C. Station Witmarsum of door de wederpartij aangeboden goederen.
- Dienstverlening: De door of namens M.B.C. Station Witmarsum,al dan niet met betrekking tot artikelen te verlenen diensten zoals gespecificeerd in een overeenkomst.
- Order: Iedere opdracht van wederpartij aan M.B.C. Station Witmarsum
- Bericht: Iedere vorm van communicatie tussen M.B.C. Station Witmarsum en wederpartij.
- Winkel: De in Witmarsum gevestigde verkoop locatie op het adres zoals omschreven in bedrijfsinformatie.
- Webwinkel: De internetsite www.stationwitmarsum.nl
- Overmacht: Alle mogelijke oorzaken buiten de verantwoordelijkheid of niet vallend onder de werkzaamheden van M.B.C. Station Witmarsum, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van M.B.C. Station Witmarsum kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

Artikel 3: Toepasselijkheid van de voorwaarden.

Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende handelingen van M.B.C. Station Witmarsum en wederpartij. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van wederpartij wordt hierbij door M.B.C. Station Witmarsum uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4: Aanbiedingen, Overeenkomst, Informatie over artikelen.

1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt M.B.C. Station Witmarsum niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover M.B.C. Station Witmarsum een order schriftelijk aanvaardt of door M.B.C. Station Witmarsum uitvoering aan een order wordt gegeven.
3. Alle opgaven door M.B.C. Station Witmarsum van getallen, specificaties, kwaliteitsaanduidingen en/of overige aanduidingen van de artikelen zijn door M.B.C. Station Witmarsum met zorg gedaan. M.B.C. Station Witmarsum kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
4. Afbeeldingen bij een artikel dienen ter informatie. Aan de bij een artikel geplaatste afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van de kwaliteit of door fabrikant of derden aangebrachte veranderingen aan het artikel.
5. M.B.C. Station Witmarsum behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of orders niet te accepteren of uitsluitend onder voorwaarden te accepteren.

Artikel 5: Afwijkingen en aanvullingen.

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of voorwaarden gelden slechts, indien zij door M.B.C. Station Witmarsum schriftelijk zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 6: Leveringstermijnen.

1. Een door M.B.C. Station Witmarsum opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor M.B.C. Station Witmarsum geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers, op de door die toeleveranciers aan M.B.C. Station Witmarsum verstrekte gegevens.
2. Verzending vindt plaats binnen 3 werkdagen nadat het gefactureerde bedrag op de rekening van M.B.C. Station Witmarsum is bijgeschreven of op een andere manier aan M.B.C. Station Witmarsum de rekening is voldaan of een schriftelijke overeengekomen betalingstermijn is overeengekomen.
3. Afwijkingen in de opgegeven levertijden kunnen nooit dienen tot reden van ontbinding van gesloten overeenkomsten. Bij niet tijdige levering dient M.B.C. Station Witmarsum derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn wordt gelaten om alsnog te presteren.
4. Indien wederpartij de artikelen weigert af te nemen of te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen na verzending door M.B.C. Station Witmarsum blijft hij volledig aansprakelijk voor de door M.B.C. Station Witmarsum uit de overeenkomst voortvloeiende kosten te weten de verzendkosten, de kosten voor het retourneren en eventuele schade aan het artikel te vergoeden.
5. Bij overschrijding van de aflevertermijn al dan niet te wijten aan M.B.C. Station Witmarsum heeft wederpartij geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
6. M.B.C. Station Witmarsum heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 7: Leveringen op andere manieren dan verzenden.

1. Indien wederpartij heeft verzocht het artikel af te halen op een overeengekomen plaats, b.v. een beurs, zal M.B.C. Station Witmarsum het gewenste artikel na ontvangst van betaling meenemen naar de afgesproken plaats. Indien op de afgesproken plaats wederpartij weigert de artikelen af te nemen, of te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen, zal M.B.C. Station Witmarsum aan wederpartij de ontvangen som terug betalen. Het ontvangen bedrag kan aangewend worden voor de aankoop van andere artikelen of terug betaald worden op een door wederpartij opgegeven rekeningnummer van wederpartij Het ontvangen bedrag is nimmer ter plaatse opeisbaar. De overeenkomst wordt na de terugbetaling als ontbonden beschouwd.
2. Neemt wederpartij de artikelen, bij ophalen op afgesproken plaats, zonder bericht, niet of niet tijdig in ontvangst dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. M.B.C. Station Witmarsum is in dat geval gerechtigd de artikelen aan een derde partij te verkopen. Wederpartij blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval vermindert met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 8: Aflevering en risico.

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt M.B.C. Station Witmarsum de wijze van verzending.
2. Verstuurde goederen reizen onder risico van wederpartij van het ogenblik af waarop de artikelen aan vervoerder worden aangeboden ter verzending of, bij aflevering op een afgesproken plaats vanaf het moment dat wederpartij de artikelen in ontvangst heeft genomen.
3. Dit risico kan worden “afgekocht” door de goederen verzekerd te verzenden op de door vervoerder aangeboden voorwaarden.

Artikel 9: Retour en garantie.

Wederpartij; uitsluitend in de hoedanigheid van consument heeft het recht de afgeleverde artikelen zonder opgave van reden binnen 14 dagen (2 weken) na ontvangst aan M.B.C. Station Witmarsum te retourneren. M.B.C. Station Witmarsum zal alsdan aan wederpartij de ontvangen som terug betalen minus de kosten van verzending, onder de navolgende voorwaarden:
1. Artikelen zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik.
2. Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in dezelfde staat te zijn als toen het door M.B.C. Station Witmarsum werd verzonden; alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
3. Gesealde artikelen en bouwpakketten die door wederpartij geopend zijn evenals alle lectuur (boeken, catalogi), vallen buiten de retourgarantie.
4. De retourzending moet uiterlijk op de 17e dag na ontvangst, tenzij er uitdrukkelijk sprake is van overmacht of andere oorzaken buiten de verantwoordelijkheid van wederpartij, van het geleverde door wederpartij weer in het bezit van M.B.C. Station Witmarsum zijn.
Als datum geld de dag - 2 werkdagen, waarop de goederen door wederpartij zijn aangeboden bij vervoerder
5. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor wederpartij.
6. Terugbetaling geschiedt op een door wederpartij opgegeven rekeningnummer en is nooit, bijvoorbeeld bij terugbezorgen op een beurs, direct opeisbaar.
7. Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde.

Artikel 10: Verzuim/Ontbinding.

1. Indien wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is M.B.C. Station Witmarsum gerechtigd: de uitvoering van die overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2. Het bepaalde in artikel 10.1 doet niet af aan de overige rechten van M.B.C. Station Witmarsum op grond van de wet en de overeenkomst.

Artikel 11: Garanties.

1. Indien M.B.C. Station Witmarsum artikelen aan wederpartij aflevert die onder de garantiebepalingen van een fabrikant vallen is M.B.C. Station Witmarsum nimmer tot een verdergaande garantie dan genoemde fabrieksgarantie ten opzichte van wederpartij gehouden. 2. Op gebruikte artikelen m.u.v. rollend materiaal, schakelmateriaal en elektronica wordt door M.B.C. Station Witmarsum geen garantie verleend, tenzij met wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Op rollend materiaal, schakelmateriaal en elektronica geeft M.B.C. Station Witmarsum 14 dagen (2 weken) volledige garantie, op gebruikte locomotieven 3 kalendermaanden. De garantie gaat in op de datum aankoop.
4. Door het sluiten van een overeenkomst met M.B.C. Station Witmarsum gaat wederpartij akkoord met de door M.B.C. Station Witmarsum gehanteerde kwaliteitsomschrijvingen. Reclames wegens duidelijk waarneembare gebreken, die niet in de kwaliteitsomschrijving van de artikelen of op een andere wijze door M.B.C. Station Witmarsum kenbaar zijn gemaakt, moeten uiterlijk 14 dagen (locomotieven 3 kalendermaanden) na ontvangst van de artikelen door wederpartij schriftelijk worden ingediend. Reclames welke door M.B.C. Station Witmarsum na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, worden niet door M.B.C. Station Witmarsum in behandeling te worden genomen.
5. Alle garantie aanspraken vervallen als wederpartij eigenhandig veranderingen of verbreking van verzegelingen zonder toestemming van M.B.C. Station Witmarsum heeft uitgevoerd. Indien goederen op een andere manier dan waarvoor ze bedoeld zijn worden gebruikt vervalt het recht op garantie. Foutieve aansluitspanningen Ed. doen het recht op garantie vervallen.Artikel 12: Prijzen.

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle door M.B.C. Station Witmarsum vermelde prijzen in de winkel, op deze site en in berichten, nieuwsbrieven, prijslijsten en offertes van M.B.C. Station Witmarsum, uitgedrukt in Euro’s inclusief 21% BTW.
2. BTW bedragen worden bij gebruikte artikelen niet vermeld omdat op die artikelen de marge regeling van toepassing is.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van wederpartij de kosten van verzending.
4. Prijzen zijn gebaseerd op het ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor M.B.C. Station Witmarsum geldende omstandigheden. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor aflevering wijzigen, heeft M.B.C. Station Witmarsum het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan wederpartij door te berekenen.
5. Op alle nieuwe artikelen ontvangt wederpartij voor iedere bestede € 10,00 een waardezegel van € 1,00. Deze zegels dienen op een door M.B.C. Station Witmarsum beschikbaar gestelde spaarkaart te worden opgeplakt. Bij minimaal 14 gespaarde zegels kan de spaarkaart als betaalmiddel worden aangewend bij M.B.C. Station Witmarsum. Spaarkaarten kunnen nimmer ingewisseld worden tegen contanten en dienen uitsluitend ter aankoop van artikelen uit het aangeboden assortiment. M.B.C. Station Witmarsum kan deze spaarregeling aanpassen en zal deze, voordat de aanpassing in werking treed, 1 maand voor ingaan wijziging op haar site publiceren Eerder verleende kortingen binden M.B.C. Station Witmarsum op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 13: Betaling,

1. Wederpartij dient bij aankopen de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief en in de valuta vermeldt op de factuur, binnen een termijn van maximaal 10 dagen aan M.B.C. Station Witmarsum betalen. Alle betalingen dienen op de door M.B.C. Station Witmarsum op de factuur vermelde bankrekening te worden gedaan.
2. Alle aan wederpartij in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhoudingen worden voldaan. Wederpartij is niet bevoegd tot verrekening. Wederpartij heeft niet het recht om enige betalingsverplichting jegens M.B.C. Station Witmarsum op te schorten.
3. M.B.C. Station Witmarsum levert haar artikelen alleen na ontvangst van het volledige factuurbedrag (tenzij schriftelijk anders is afgesproken) aan wederpartij. Wederpartij kan, ook na gedeeltelijke betaling, geen enkel recht op de artikelen doen gelden (tenzij schriftelijk anders is afgesproken) tot M.B.C. Station Witmarsum het volledige factuurbedrag heeft ontvangen.
4. Met het verstrijken van de op de factuur vermelde betalingstermijn is wederpartij in verzuim. In dat geval zal M.B.C. Station Witmarsum wederpartij middels een bericht wijzen op de gesloten overeenkomst en éénmalig een nieuwe betalingstermijn voorstellen. Blijft wederpartij opnieuw in gebreke dan heeft M.B.C. Station Witmarsum van rechtswege direct het recht de vordering uit handen te geven, in welk geval wederpartij naast het dan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de door M.B.C. Station Witmarsum gemaakte kosten.

Artikel 14: Reservering

1. M.B.C. Station Witmarsum biedt de mogelijkheid artikelen te reserveren en na beoordeling op een beurs te kopen. De algemene voorwaarden hebben geen betrekking op de reservering van artikelen.
2. Wanneer uit een reservering een (mondelinge) overeenkomst tussen wederpartij en M.B.C. Station Witmarsum tot stand komt gelden voor die overeenkomst deze algemene voorwaarden.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle artikelen blijven volledig eigendom van M.B.C. Station Witmarsum, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die wederpartij krachtens enige overeenkomst aan M.B.C. Station Witmarsum verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.
2. Voordat de eigendom van de artikelen op wederpartij is overgegaan, is wederpartij niet gerechtigd de artikelen te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Wederpartij is slechts gerechtigd de artikelen, waarvan M.B.C. Station Witmarsum eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van wederpartij zijn normale bedrijfsuitvoering noodzakelijk is.

Artikel 16: Aansprakelijkheid en vrijwaring.

1. M.B.C. Station Witmarsum is niet aansprakelijk voor schade aan de artikelen anders dan met inachtneming van de gegeven garanties en de in de kwaliteitsomschrijving van artikelen genoemde mogelijke schades ter zake.
2. M.B.C. Station Witmarsum is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die wederpartij of een derde ter zake van (in het gebruik van) de artikelen mocht lijden.
3. Onverminderd het bepaalde in 16.1 en 16.2, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van M.B.C. Station Witmarsum te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig procent) van de op grond van de overeenkomst door M.B.C. Station Witmarsum aan wederpartij gefactureerde en factureerbare bedragen (inclusief BTW), per artikel ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.
4. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van M.B.C. Station Witmarsum, zal wederpartij M.B.C. Station Witmarsum vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de artikelen en zal hij M.B.C. Station Witmarsum alle schade vergoeden die M.B.C. Station Witmarsum lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 17: Overmacht.

1. Indien M.B.C. Station Witmarsum door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens wederpartij kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
2. Indien de overmacht langer dan1 kalendermaand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt.
3. Ingeval van overmacht heeft wederpartij geen recht op enige (schade-) vergoeding, ook niet als M.B.C. Station Witmarsum als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
4. M.B.C. Station Witmarsum zal wederpartij zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 18: Verplichtingen van wederpartij.

1. Wederpartij zal aan M.B.C. Station Witmarsum alle voor de uitvoering van de overeenkomst met M.B.C. Station Witmarsum benodigde gegevens tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid van en de volledigheid daarvan.
2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking staan van M.B.C. Station Witmarsum of indien wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft M.B.C. Station Witmarsum het recht om extra kosten in rekening te brengen en/of de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

Artikel 19: Toepasselijk recht, bevoegde rechter’

1. Op alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, alsmede iedere overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
2. Indien anderstalige versies van de algemene voorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.
3. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland. M.B.C. Station Witmarsum kiest voor toepassing van het Nederlandse recht domicilie te Leeuwarden

Artikel 20: Wijziging.

1. M.B.C. Station Witmarsum behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.


Artikel 21: Kennisneming.

1. Wederpartij verklaart met het aangaan van een overeenkomst met M.B.C. Station Witmarsum uitdrukkelijk van deze leveringsvoorwaarden op de hoogte te zijn.

iDeal

Wij verzenden uw bestelling van maandag tot en met zaterdag.

  • Bij Ideal betaling gaat het pakket dezelfde dag richting klant.
  • Bij vooraf overmaken, gaat het pakket direct na ontvangst van de betaling richting klant.
  • Het is ook mogelijk om uw bestelling op de door u gewenste dag te laten bezorgen.
  • Liever afhalen bij een PostNL locatie, geen enkel probleem

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2014 - 2023 M.B.C. Station Witmarsum | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel